Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heroic verse
danh từ
loại hình thơ trong anh hùng caheroic+verse
[hi'rouikvə:s]
danh từ
loại hình thơ trong anh hùng ca ((cũng) heroic couplets)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.