Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hebdomadad


/heb'dɔmədl/

tính từ
hàng tuần, mỗi tuần một lần !Hebdomadal Council
hội đồng mỗi tuần họp một lần (trường đại học Ôc-phớt)

Related search result for "hebdomadad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.