Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hebdomad
hebdomad
['hebdəməd]
danh từ
tuần lễ
bộ bảy


/'hebdəməd/

danh từ
tuần lễ
bộ bảy

Related search result for "hebdomad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.