Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heat-exhaustion




heat-exhaustion
['hi:tig'zɔ:t∫n]
danh từ
sự hút nhiệt


/'hi:tprɔs'treiʃn/ (heat-stroke) /'hi:tstrouk/
stroke) /'hi:tstrouk/

danh từ
sự say sóng; sự lả đi vì nóng

Related search result for "heat-exhaustion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.