Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heart-to-heart
heart-to-heart
['hɑ:tə'hɑ:t]
danh từ
cuộc nói chuyện thẳng thắn về những vấn đề riêng tư; sự tâm tình
To have heart-to-heart with somebody
Tâm tình với ai


/'hɑ:tə'hɑ:t/

tính từ
thành thật, chân tình
heart-to-heart talk chuyện thành thật, chuyện chân tình

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "heart-to-heart"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.