Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
harpist
harpist
['hɑ:pist]
Cách viết khác:
harper
['hɑ:pə]
như harper


/h:pə/ (harpist) /'hɑ:pist/

danh từ
người chơi đàn hạc

Related search result for "harpist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.