Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hard-laid
hard-laid
['hɑ:d'leid]
tính từ
bện chặt, đan chặt (dây...)


/'hɑ:d'leid/

tính từ
bện chặt, đan chặt (dây...)

Related search result for "hard-laid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.