Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
handspring
handspring
['hændspriη]
danh từ
sự nhào lộn tung người
to turn handsprings
nhào lộn tung người; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhảy cẫng lên vì sung sướng


/'hændspriɳ/

danh từ
sự nhào lộn tung người
to turn handsprings nhào lộn tung người; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhảy cẫng lên vì sung sướng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.