Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
halfpennyworth
halfpennyworth
['heipniwə:θ]
Cách viết khác:
ha'p'orth
['heipəθ]
danh từ
vật đáng giá nửa xu


/'heipniwə:θ/ (ha'p'orth) /'heipəθ/

danh từ
vật đáng giá nửa xu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.