Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hairy-heeled
hairy-heeled
['heəri,hi:ld]
tính từ
(từ lóng) bất lịch sự, thiếu lễ độ; vô giáo dục, mất dạy


/'heəri,hi:ld/

tính từ
(từ lóng) bất lịch sự, thiếu lễ độ; vô giáo dục, mất dạy

Related search result for "hairy-heeled"
  • Words contain "hairy-heeled" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    lông chôm chôm

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.