Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hờn hợt


[hờn hợt]
Be glib.
Miệng hờn hợt
To have a glib tongue.
Nói cười hờn hợt
To speak and laugh glibly.Be glib
Miệng hờn hợt To have a glib tongue
Nói cười hờn hợt To speak and laugh glibly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.