Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hội tụ


[hội tụ]
(vật lý) to converge
Thấu kính hội tụ
Converging lens(ly') Converge
Thấu kính hội tụ Converging lens


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.