Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hỗn


[hỗn]
xem hỗn láoImpertinent, saucy, impudent
Thằng bé hổn với người trên An impertinent boy toward his superiors


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.