Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hồ thỉ


[hồ thỉ]
bow and arrow; (figurative) a young man's ambition in life(từ cũ; nghĩa cũ; văn chương) Bow and arrow; young man's ambition in life


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.