Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hồ dễ


[hồ dễ]
Not easy at all.
Hồ dễ lúc nào cũng gặp được ông ta
It is not easy at all to meet him.Not easy at all
Hồ dễ lúc nào cũng gặp được ông ta It is not easy at all to meet him


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.