Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hỏi bài


[hỏi bài]
to ask (pupils) questions on a lesson
Hỏi bài cũ trước khi giảng bài mới
To ask questions on an old lesson before giving a new oneAsk (pupils) quetions on a lesson
Hỏi bài cũ trước khi giảng bài mới To ask questions on a old lesson before giving a new one


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.