Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
họa mayOn the chance ot (that)
    Ta cứ đi họa may anh bạn có ở nhà Let's go all the same, on the chance that our friend is in


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.