Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hầm hập


[hầm hập]
Nóng hầm hập
Stiflingly hot.
Very hot with fever; burning with fever.Nóng hầm hập
Stiflingly hot
Very hot with fever; burning with fever


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.