Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hơi sức


[hơi sức]
Force.
Hơi sức đâu mà làm
To have to force to work.Force
Hơi sức đâu mà làm To have to force to work


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.