Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hăng máu


[hăng máu]
xem hăng tiết(cũng nói hăng tiết) Have a flare-up of zeal (enthusiasm...)
Nửa đêm hăng máu dậy học cho đến sáng To have a flare-up of zeal at midnight, get up and read one's lesson till dawn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.