Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)[hì]
Hee-haw.
Chợt nghe tiếng hì ở đâu
To suddenly hear a hee-haw from somewhere.
Hì hì (láy, ý liên tiếp).Hee-haw
Chợt nghe tiếng hì ở đâu To suddenly hear a hee-haw from somewhere
Hì hì (láy, ý liên tiếp)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.