Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
guest-night
guest-night
['gestnait]
danh từ
đêm liên hoan (có mời khách tới dự ở câu lạc bộ, trường học...)


/'gestnait/

danh từ
đêm liên hoan (có mời khách tới dự, , ở câu lạc bộ, trường học...)

Related search result for "guest-night"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.