Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grunting-cow
grunting-cow
['grʌntiηkau]
danh từ
(động vật học) bò rừng cái (Tây tạng)


/'grʌntiɳkau/

danh từ
(động vật học) bò rừng cái (Tây tạng)

Related search result for "grunting-cow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.