Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grummet
grummet
['grʌmit]
Cách viết khác:
grommet
['grɔmit]
danh từ
(hàng hải) vòng dây (thừng, chão)


/'grʌmit/

danh từ
(hàng hải) vòng dây (thừng, chão) ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gromet, grommet)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "grummet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.