Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grow/grou/

nội động từ grew; grown

mọc, mọc lên (cây cối); mọc mầm, đâm chồi nẩy nở

    rice plants grow well lúa mọc tồi

    to be grown over with grass cỏ mọc đầy lên

lớn, lớn lên (người)

    to grow into a beautiful girl lớn lên trở thành một cô gái đẹp

    to find someone much grown thấy ai chóng lớn quá

phát triển, tăng lên, lớn thêm

    our national economy is growing nền kinh tế quốc dân của ta đang phát triển

    the crowd grows đám đông tăng lên

dần dần trở thành, dần dần trở nên

    it's growing gark trời tối dần

    to grow better khá hơn lên

    to grow worse xấu đi

    to grow old già đi

    to grow smaller bé đi

    to grow angry nổi giận

    to grow sleep buồn ngủ

    to grow weary of chán ngấy (cái gì)

    he grows to like painting hắn đâm ra thích vẽ

ngoại động từ

trồng (cây, hoa)

để (râu, tóc...) mọc dài

!to grow down

mọc ngược, mọc đầu xuống dưới

giảm đi, bớt đi, kém đi, nhỏ đi

!to grow downwards

giảm đi, bớt đi

!to grow in

mọc vào trong

dính vào, cáu vào, khắc sâu vào

ăn sâu vào

!to grow on (upon)

nhiễm sâu vào, thấm sâu vào; ngày càng ảnh hưởng đến

    the new way of life grows upon him lối sống mới đã thấm sâu vào anh ấy

ngày càng thích hơn

    the piece of music grows upon me càng nghe bản nhạc ấy tôi càng thấy thích

!to grow out [of]

nảy sinh ra từ, phát sinh ra từ

bỏ (thói quen)

    to grow out of a bad habit bỏ một thói xấu

quá, vượt quá (khổ, cỡ)

    to grow out of knowledge lớn quá không nhận ra được nữa

!to grow to

đạt tới, tới, lên tới

    to grow to manhood tới tuổi trưởng thành

!to grow up

lớn lên, trưởng thành

    to be grow up đến tuổi trưởng thành, lớn lên

nảy sinh; lan rộng, trở thành phổ biến (phong tục, tập quán...)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "grow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.