Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ground floor
ground+floor
['graund'flɔ:]
danh từ
tầng dưới cùng, tầng trệt
to get in on the ground floor
(thông tục) được kết nạp làm cổ đông cùng với những điều kiện như người sáng lập


/'graund'flɔ:/

danh từ
tầng dưới cùng !to get in on the ground_floor
(thông tục) được kết nạp làm cổ đông cùng với những điều kiện như người sáng lập

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ground floor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.