Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grape/greip/

danh từ

quả nho

    a bunch of grapes chùm nho

(như) grape-shot

(thú y học) bệnh sưng chùm nho ((từ cổ,nghĩa cổ) chân, ngựa, lừa)

!sour grapes; the grapes are sour

nho xanh chẳng đáng miệng người phong lưu


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "grape"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.