Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grandpapa
grandpapa
['grændpə'pɑ:]
Cách viết khác:
grandpa
['grændpə]
danh từ
(thân mật) ông


/'grænpə,pɑ:/

danh từ
(thân mật) ông

Related search result for "grandpapa"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.