Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grandiloquence
grandiloquence
[græn'diləkwəns]
danh từ
tính khoác lác, tính khoa trương ầm ỹ
(văn học) tính kêu rỗng


/græn'diləkwəns/

danh từ
tính khoác lác, tính khoa trương ầm ỹ
(văn học) tính kêu rỗng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.