Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grammar-school


/'græməsku:l/

danh từ
trường dạy tiếng La-tinh ((thế kỷ) 16)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trường trung học

Related search result for "grammar-school"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.