Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grad


/græd/

danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ((cũng) graduate)

(Anh) người tốt nghiệp đại học

(Mỹ) học viên dự hết một khoá học


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "grad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.