Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
good-looker
good-looker
['gud'lukə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người đẹp


/'gud'lukə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người đẹp

Related search result for "good-looker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.