Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glue-pot
glue-pot
['glu:pɔt]
danh từ
lọ hồ


/'glu:pɔt/

danh từ
lọ hồ

Related search result for "glue-pot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.