Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glossal
glossal
['glɔsəl]
tính từ
(giải phẫu) (thuộc) lưỡi


/'glɔsəl/

tính từ
(giải phẫu) (thuộc) lưỡi

Related search result for "glossal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.