Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gleaming
tính từgleaming
['gli:miη]
tính từ
a set of gleaming white teeth
một hàm răng trắng bóng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gleaming"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.