Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gimlet
gimlet
['gimlit]
Cách viết khác:
guimp
[gimp]
danh từ
dụng cụ khoan, cái khoan
eyes like gimlets
cặp mắt sắc lẻm


/'gimlit/ (guimp) /gimp/

danh từ
dải viền có nòng dây thép
dây câu có bện dây thép

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.