Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giả sử


[giả sử]
to assume; to suppose
Giả sử chúng tôi ở lại thêm một năm nữa thì sao?
Suppose we do stay another year, what then?to suppose ; supposing


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.