Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gaselier
gaselier
[,gæsə'liə]
danh từ
đèn chùm thắp bằng khí


/,gæsə'liə/

danh từ
đèn chùm thắp bằng khí

Related search result for "gaselier"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.