Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gaol


/dʤeil/ (jail)

/dʤeil/

danh từ

nhà tù, nhà giam; sự bỏ tù

    to be sent to gaol bị vào tù

ngoại động từ

bỏ tù, tống giam


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gaol"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.