Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gambling-house
gambling-house
['gæmbliη'haus]
Cách viết khác:
gambling-den
['gæmbliη'den]
như gambling-den


/'gæmbliɳden/ (gambling-house) /'gæmbliɳhaus/
house) /'gæmbliɳhaus/

danh từ
sòng bạc

Related search result for "gambling-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.