Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gọi hồn


[gọi hồn]
(gọi hồn người chết) to raise/invoke/conjure up the spirits of the dead
Thuật gọi hồn
Necromancy
Buổi gọi hồn
SéanceConjure up a deal person's soul (and invite in to give a message to a medium).
(Thuật gọi hồn) Necromancy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.