Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fructify
fructify
['frʌktifai]
nội động từ
ra quả
ngoại động từ
làm cho ra quả
làm cho có kết quả


/'frʌktifai/

nội động từ
ra quả

ngoại động từ
làm cho ra quả
làm cho có kết quả


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.