Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
front page




front+page
['frʌnt'peidʒ]
danh từ
trang đầu (tờ báo)
(định ngữ) (thuộc) trang đầu, ở trang đầu, trên trang đầu
front page news
tin tức in trên trang đầu
ngoại động từ
đăng (tin) ở trang đầu tờ báo


/'frʌnt'peidʤ/

danh từ
trang đầu (tờ báo)
(định ngữ) (thuộc) trang đầu, ở trang đầu, trên trang đầu
front_page news tin tức in trên trang đầu

ngoại động từ
đăng (tin) ở trang đầu tờ báo

Related search result for "front page"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.