Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frond
frond
[frɔnd]
danh từ
(thực vật học) lá lược (của cây dương xỉ)
(động vật học) u hình lá


/frɔnd/

danh từ
(thực vật học) lá lược (của cây dương xỉ)
(động vật học) u hình lá

Related search result for "frond"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.