Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frogged
frogged
[frɔgd]
tính từ
có khuy khuyết thùa (áo nhà binh)


/frɔgd/

tính từ
có khuy khuyết thùa (áo nhà binh)

Related search result for "frogged"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.