Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frame-saw
frame-saw
['freimsɔ:]
danh từ
(kỹ thuật) cưa giàn


/'freimsɔ:/

danh từ
(kỹ thuật) cưa giàn

Related search result for "frame-saw"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.