Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fraction

fraction
1/2

fraction

A fraction is a part of a whole. Half of an apple is a fraction of an apple. The top number in a fraction is called the numerator; the bottom number in a fraction is called the denominator.

['fræk∫n]
danh từ
(toán học) phân số
phần nhỏ, miếng nhỏ
(tôn giáo) sự chia bánh thánhphân số; một phần
f. in its lowest terms phân số tối giản
ascendant continued f. liên phân số tăng
binary f. phân số nhị nguyên
comon f. phân số thông thường (tử và mẫu đều là số nguyên)
complex f. phân số bốn tầng
continued f. liên phân số
convergent continued f. liên phân số hội tụ
decimal f. phân số thập phân
descending continued f. liên phân số giảm
improper f. phân số không thực sự
non-terminating continued f. liên phân số vô hạn
parial f. (giải tích) phân thức đơn giản
periodic continued f. liên phân số tuần hoàn
periodical f. phân số tuần hoàn
proper f. phân số thực sự
rational f. phân thức hữu tỷ
rational algebraic f. phân thức đại số hữu tỷ
recurrent continued f. liên phân số tuần hoàn
sampling f. (thống kê) tỷ suất lấy mẫu
similar f.s các phân số đồng dạng
simple f. phân số thông thường
simplified f. phân số tối giản
terminating contunued f. (giải tích) liên phân số hữu hạn
unit f. phân số có tử số đơn vị
unlike f. s các phân số không đồng dạng
vulgar f. phân số thông thường

/'frækʃn/

danh từ
(toán học) phân số
phần nhỏ, miếng nhỏ
(tôn giáo) sự chia bánh thánh

Related search result for "fraction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.