Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forum
forum
['fɔ:rəm]
danh từ
diễn đàn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
toà án
the forum of conscience
toà án lương tâm
(từ cổ,nghĩa cổ) (La mã) chợ, nơi công cộng; chỗ hội họp


/'fɔ:rəm/

danh từ
diễn đàn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
toà án
the forum of conscience toà án lương tâm
(từ cổ,nghĩa cổ) (La mã) chợ, nơi công cộng; chỗ hội họp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "forum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.