Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fordo


/fɔ:'du:/

ngoại động từ fordid, fordone

(từ cổ,nghĩa cổ) tàn phá, phá huỷ

giết, khử


Related search result for "fordo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.