Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
football

football


football

Football is played with an oddly-shaped ball in the USA.

['futbɔ:l]
danh từ, (thể dục,thể thao)
quả bóng đá
môn bóng đá


/'futbɔ:l/

danh từ, (thể dục,thể thao)
quả bóng đá
môn bóng đá

Related search result for "football"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.